Wiedza Aryów - Paganbelief

Pagan Belief
Miraculous Pagan Knowledge
Go to content

Main menu:


Wiedza Aryów

Podstawowa wiedza z przeszłości wszystkich ludów Aryjskich.
Według Wed (wiedzy) Bóg Jedyny to Bóg prawdziwy, czyli Absolut/Kosmos i jego życiodajna energia. Tak pojmowała Boga cywilizacja naszych Ariosłowiańskich przodków, jako Bóg najwyższy (ojciec) stanowiący Absolut, którego żywym przejawem na matce ziemi (Mokoszy) jest natura oraz żywe organizmy. Przejawem boskości na ziemi byli nie tylko ludzie, ale i zwierzęta i roślinność, którą również czczono w postaci np. świętych gajów. Wyobrażenia i światopogląd Aryów utożsamiają boga z naturą i wszechświatem, traktując wszystkie istoty jako manifestację jego sił twórczych.

My i wszystko wokół nas jest energią kosmiczną, siłą życiową żywych organizmów, tak zbudowany jest wszechświat. Symbolem Boga Prawdziwego i Najwyższego był czteroramienny łamany krzyż swastyka, (swarga, sawsta, swarożyca) – prasłowiański symbol życia, płodności i magicznej siły witalnej, która dawała życie, (czczony również jako jeden słup o czterech twarzach, Światowid). To znak wiecznej siły napędowej wszystkiego co żyje, ponieważ ludy Ario-słowiańskie były czcicielami Życia i życiodajnej energii która daje życie, np: energii pochodzącej ze słońca, kosmosu.

Podobne zjawiska i energie dające życie w kosmosie, tak podobne siłę dają życie również człowiekowi, bo człowiek to mikrokosmos i energia, siła napędowa, obiektywna ukryta w nas samych, dająca nam życie i zdrowie a człowiek to łącznik między niebem a ziemią. Graficznym przedstawieniem tej siły, Boga, (energii) tkwiącej w nas samych jest właśnie wirujący łamany krzyż, który jest niczym innym jak symboliką działania „Boga” czyli duchowych naturalnych sił, energii tkwiących w nas samych, którą można wykorzystać w rozmaity sposób, ale to zależy niestety od świadomości a najbardziej od etyki i szlachetności danego osobnika, bo można ja wykorzystać zarówno do niszczenia jak i tworzenia (magia czarna, magia biała).

To jest podstawowa wiedza, (wierzenia) oparte na wiedzy, która była przekazywana od najdawniejszych czasów przez naszych Ariosłowiańskich przodków. Wiedza ta była przyrodzona i podobnie jak nasza słowiańska kultura towarzyszyły naszym przodkom od najdawniejszych czasów, opierała się ona na zmysłowych - po za zmysłowych obserwacjach otaczającego ich świata od początku istnienia tych ludów czyli 10 tysięcy lat (a nawet więcej) co potwierdza obecna nauka a konkretnie genetyka.

Niestety, wiedza o Bogu którą przedstawiają abrahamowe religie swoim barankom boziowym za pieniądze, nijak ma się do Jego rzeczywistej Natury. Judeochrześcjańki dogmat religijny i to w jednej słusznej i objawionej interpretacji, tak naprawdę niczego nie wyjaśnia człowiekowi rozumnemu i każe mu wierzyć w judeochrześcjańskie cuda podparte psychozą urojeniową antycznych żydów czy katolickim religijnym dogmatem którego nie można podważać. Z wiedzą o naturze tych zjawisk znanych naszym słowiańskim przodkom, czy logicznym myśleniem nie ma nic wspólnego. To raczej hipnoza i recytowanie wyuczonych formułek czy kolejny stopień degradacji umysłu zatrutego wiusem prymitywnych semickich religii.

Natomiast starożytne wierzenia Słowian to wiedza, filozofia, energetyka, psychologia i wszystko inne co daje istocie rozumnej bardziej szczęśliwe i kreatywne życie. Czyli wykorzystanie psychicznych sił i energii drzemiących w człowieku dla długiego, zdrowego i szczęśliwego życia a gdy nauczymy się wykorzystywać te energie i siły życiowe żywych organizmów, może być ona użyta jako źródło zasilania. I to własnie ten znak czteroramienny łamany krzyż, prasłowiański symbol życia, płodności i magicznej siły witalnej jest znakiem Boga, wiecznej siły napędowej wszechświata jak i człowieka.

Drugim ważnym słowiańskim symbolem był figura Światowida o czterech obliczach, boga Słowian zachodnich, który był przejawem boskości w człowieku i ukazywał trzy duchowe, psychiczne osobowości człowieka (3 dusze, 3 postacie duchowe), zamknięte w czwartym fizycznym materialnym ciele. I to właśnie owe trzy osobowości (niematerialne) czy jak nazywali trzy dusze człowieka z których każda odpowiedzialna jest za inne zjawiska zachodzące w ludzkim ciele można wykorzystać do wytwarzania owych magicznych, życiodajnych energii i sił psychicznych drzemiących w człowieku dla bardziej kreatywnego życia, budowania, albo odwrotnie do niszczenia. Owe trzy dusze czy trzy postacie niematerialne zamknięte w czwartym materialnym ciele obecna nauka nazywa: podświadomością, świadomością i nadświadomością. Warto tu zaznaczyć że dla Słowian figura Swiatowida to symbol, forma szacunku, dumy i chwały naszych przodków i bogów, nie forma bałwochwalstwa i składania ofiar bo to kreacja ta druga - niszczycielska.

Wierzenia naszych przodków to wiedza na temat Boga/Absolutu/Kosmosu/ Szatana/Człowieka podana w prymitywny sposób, ponieważ czasy były odległe, ale przełożona na język obecnej wiedzy daje więcej odpowiedzi na nurtujące ludzkość pytania niż dogmat judeochrześcjańskich religii, który nie odpowie na żadne z tych zagadnień.Swastyka Duchowy Symbol Aryjczyków (Aryów)

Swastyka to przede wszystkim symbol aryjskiej tożsamości. Dwie litery SS złożone razem tworzą cyfrę 8 czyli Nieskończoność (∞ przeszłość ∞ teraźniejszość ∞ Przyszłość ∞), 8 w takiej formie (∞) to dwa węże splecione razem - jedność i nieskończoność - Bóg Bogów. Dwie zwrócone ku sobie litery SS to Światło Świata, Świt Świata, Świato-Świat, Schwarze Sonne = SS, Wszech-Swiato-wid i Światowid - Bóg Bogów - Słowiański/Aryjski Wszechświat / Kosmos / Absolut / Bóg.
Dwie runy SS (Sowilo lub Sieg czy Sig) złożone razem to swastyka to kształt w doskonałej równowagi. Runa ta fonetycznie odpowiada za zgłoskę "S". Alfabet runiczny używany był do zapisu przez aryjskie ludy północnej Europy: słowiańskie, nordyckie, germańskie i celtyckie. Runa Sowilo to Runa związana z walką i zwycięstwem. Ta runa jest bardzo dobrze znana, jako symbol zwycięstwa, ponieważ jest to siła, energia pochodząca od dobroczynnego słońca, kosmosu. Runa ta symbolizuje idee Słońca, magicznej i działającej, ukierunkowanej Woli i Energii. Słońce symbolizowało tu życiodajną siłę, bezpieczeństwo, energię, Światło i ciepło, ale idąc głębiej rownież zwycięstwo poprzez walkę nad przeciwnymi człowiekowi siłami natury i okoliczności. Jej siła jednak może być niszcząca (szatańska) w momencie, gdy nie nie będzie miała oparcia w pierwiastku żeńskim. Przykładem złego wykorzystania siły tego symbolu runicznego mogą być formacje nazistowskie SS.

Dwie runy SS (Sowilo/Sieg czy Sig) złożone razem to rownież nic innego jak Aryjski znak zrównoważonej dwoistości, czyli Słońce vs. księżyc, Dzień vs noc, Światło vs Ciemność, pierwiastek męski vs żeński, Pozytywny vs negatywny, Bóg vs Szatan (judeochrzescjańskie). Dwie runy "S" symbolizują też przeciwieństwa w materialnym świecie, podobnie jak w Chinach - yin i yang, lub słońce i księżyc u masonerii. Swastyka skrzyżowanie dwóch jednoczących S oznacza równoważenie przeciwności, dając im wspólne centrum, innymi słowy, samorealizacja poprzez znalezienie własnego centrum (punkt w środku) pomiędzy dwoma przeciwieństwami. Boskość osiągnięta poprzez zrównoważenie. Człowiek sam nie może dojść do doskonałości, jednak powinien dążyć do rozwoju duchowego aby osiągnąć stan mędrca i tym samym harmonię a to stanowi nieodzowny warunek harmonijnego świata. Liczba 4 (Cztery ramiona łamanego wirującego Krzyża, czy cztery oblicza Światowida) stanowiła dla Aryów / Słowian wyobrażenie równowagi w przyrodzie. Liczba 4 lub czwórka uznawana jest również za symbol prawdy. Swastyka jest symbolem ruchu i energii, symbolem słońca i Ducha.

Złamane ramiona prezentują ruch czterech żywiołów i wzajemne ich przenikanie się. Prasłowiański symbol Wszechświata i wieczności i wzór ruchu materii na wszystkich poziomach hierarchicznych istnienia. Czy to atom, GALAKTYKA, minerał, żyjąca komórka lub człowiek.
Ramiona swastyki prowadzą na zewnątrz, co oznacza wyjście poza siebie, ciało, ducha, na wyższy poziom świadomości. Jest to połączenie między niebem a ziemią. Większość symboli aryjskich jest oparta na motywie swastyki, która symbolizuje ruch wirowy. Zaś ruch wirowy oraz spiralny, będący odmianą ruchu wirowego stanowi podstawę powiązań i oddziaływań nam Wszechświecie, a tym samym i głębszych pokładów rzeczywistości.

Swarga, swarożyca, swastyka to symbol solarny i nie ważne w którą stronę skrętna. W jedną strone symbolizowała czy odzwierciedlała świat fizyczny w którym żyjemy "Jaw" a w drugą "Naw" - duchowy świat, w którym żyją nasi przodkowie i Bogowie. Współdziałanie Tych dwoch światów pokazuje silna więź duchową. Razem tworzą "Praw". - Prawo niebiańskie, które trzeba nam naśladować przez dumę i chwałę naszych przodków i bogów Swastyka jest symbolem życiodajnych sił ukrytych we wnętrzu człowieka a zarazem życiodajnej siły wszechświata, słońca, Życia oraz stała cyrkulacja Natury i wszechświata. Jej punkt centralny powiązany jest z boskością i nie jest ograniczony do jakiejś jednej doskonałej istoty, ale jest Bogiem w człowieku z czterema ramionami emitującymi z czystego ducha w nieskończonej materii. Jej punkt środkowy to miejsce, przez które przenika oś kosmiczna – jest zawsze punktem o najwyższej boskości i doniosłości (zrównoważenia).

Jest również symbolem biologicznej reakcji zachodzącej w naszych komórkach. Można ją znaleźć w prawie wszystkich starożytnych przedchrześjanskich wierzeniach, zwłaszcza aryjskich/słowiańskich. Wirujący łamany krzyż (swastyka) jest też niczym innym jak symboliką działania "Boga", nierelatywistycznej siły tkwiącej w nas samych. Symbolicznie, wirujący łamany Krzyż swastyka reprezentuje prawdziwego Boga / szatana (Tworzenie / niszczenie), (Boga Bogów) Absolut / Kosmos / Wszechświata i Siły Natury, ktore są wszechmocne i panowały, panują i panować będą nad każdym. A jak wiadomo, we Wszechświecie działają Boskie jak i Szatańskie siły. Tak funkcjonuje natura, daje Życie i niszczy Życie swoją odwieczną sila sprawczą, Energią napędzającą Nasze Ciała jak i wszechświat. Swastyka to godło i wizytówka Aryjczyków jak i każdej cywilizacji "ducha", po którym można rozpoznać ich WIEDZĘ i filozofie życiową. Swastyka do Ciągły Ruch i ewolucja wszechświata i niewidzialnych Sił cykle czasu, reprezentowane przez cztery ramiona łamanego Krzyża zgięte pod kątem prostym które oznaczały ruch i obrót i kosmiczną energię, siłę elektromagnetyczną. Swastyka jest symbolem ewolucji kosmicznej.

Pomimo Tych faktów a może ze wzgledu na nie, chrześcijańscy misjonarze robili wszystko, aby zakwalifikować swastykę jako symbol "szatański", starając się zniszczyć Jeden z najstarszych Świętych Symboli, który jest rownież źródłem "ich" własnego chrześcijańskiego krzyża. Ten uniwersalny i najbardziej sugestywny symbol zawiera Klucz do tajemnic Kosmosu i człowieka. To Jest Alfa i Omega uniwersalnej Siły Twórczej, ewoluując od czystego ducha, a kończąc na materii. Jest to klucz do nauki, Boskiej i ludzkiej a kto go właściwie odczyta i pojmie zostanie na ZAWSZE wyzwolony od trudów WIELKIEJ iluzji materialnego życia. Pozwoli mu to odkryc tajemnice własnego istnienia i czerpania z tego korzyści jakie ma nam do zaoferowania.

Swastyka to Święty, duchowym symbol narodowy każdej cywilizacji Ducha, A wiec jest to znak Boga najwyższego, wiecznej Siły napędowej wszechświata i człowieka. Swastyka jest rownież symbolem Galaktyki, prawo i lewoskrętna - w zależności: od MIEJSCA rzutowania, od góry - czy od dołu. Swastyka była dana nam byśmy nie zapomnieli o swym pochodzeniu i przypominała nam gdzie mieszka Prawda. Liczba 4 stanowiła dla Aryów / Słowian wyobrażenie równowagi w przyrodzie i prawdy. Wszyscy wiedzą, a przynajmniej powinni wiedziec, iż żyjemy w obracającym się (wirującym) mikro, makro i mega świecie. Wiruje zarówno świat fizyczny i duchowy. Obraca się (zmienia) społeczność i Społeczeństwo je tworzące. Obracają się Świadomość, podświadomość, sposób myślenia (ulegają zmianie). I ten Obrót odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi przez wirujący życiodajny łamany krzyż. Jednakże, czy ludzie wszyscy znają prawa obracającego się Krzyża zachowane w najstarszym aryjskim / Słowiańskim symbolu - swastyce. Czy ludzie rozumieją, że prawa swastyki zawierają w sobie przeszłość ∞ teraźniejszość ∞ przyszłość obracających się obiektów i podmiotów niezależnie od ich natury?, to nie zabobony jak wmawiają nam dzisiejsi misjonarze - to też nie magia to "wiedza" - prawo fizyki (natury).

Swastyka jak żaden inny symbol nie oddaje źródła życia, ruchu, cyklu narodzin i śmierci zachodzącego wszędzie gdzie istnieje życie – na Ziemi wspólnym dla każdego istnienia z osobna jak i całej. To duchowy symbol Aryów a zarazem to podstawowa informacja filozofii, psychiki, energetyki, Matematyki, Fizyki, Chemii, Biologii, kosmologii, Metody pozyskiwania dowolnej i nieograniczonej Energii itd. Słowo "Swastyka" oznacza również "źródło" i zostało przez okultystów postrzegane jako "wieczna sprawa" lub "źródło stworzenia" i jest archetypem dla rotacji czasu i ludzkiej świadomości, pozwalając duchom/duszom doświadczyć wielu poziomów rzeczywistości w tym samym czasie.
Wykorzystanie tej Wiedzy pozwala dać człowiekowi pomyślność, ciepło, dobro i szczescie. Niewiedza pozwala wykorzystać ją jako Talizman, dlatego Swastyka (dewanagari स्वस्तिक, svastika, swastika, 卐) – w sanskrycie - oznacza „przynoszący szczęście” (svasti – powodzenie, pomyślność, od su – „dobry” i asti – „jest”.copyright © 2019
Back to content | Back to main menu