3 Światy - JAV, NAV i PRAV - Paganbelief

Pagan Belief
Miraculous Pagan Knowledge
Go to content

Main menu:


PRAWIA - JAWIA - NAWIA

TRZY ŚWIATY: JAV, NAV I PRAV (Jawia, Nawia i Prawia). Według słowiańskiej mitologii Wedyjskiej czyli wiedzy-wiedy-wedy, wszechświat składa się z trzech światów, które są wzajemnie ze sobą powiązane i połączone. Trzy światy to Jav, Nav i Prav.

JAV-JAWIA-JAVA-JAWA-JAWJA – jest fizycznym światem ludzi w którym żyjemy, ale w którym istnieje wiele poziomów rzeczywistości. NAV – duchowy świat, w którym żyją dusze naszych przodków i bogów w którym rządzi prawo kosmiczne. Jawia, czyli to co jawne, namacalne – materialna rzeczywistość, świat ziemski i znany nam kosmos i mikrokosmos.

PRAV-PRAWIA-PRAVIA-PRAWJA – świat bogów, również niewidoczny dla ludzi tworzących niebiańskie prawo. W wielu językach słowiańskich, słowo « prawda » lub « prawo » pochodzi od PRAVI i oznacza, prawo, prawość lub oparcie na świecie prawa. Prawia, myśl twórcza i siła sprawcza świata, byt nadrzędny. Sfera Prawii zawsze pozostaje niewidzialna, i po większej części nieświadoma. PRAWJA ustanawia prawa-prawdę dla JAWJI i NAWJI.

NAV-NAWIA-NAWJA – świat istot duchowych (zmarłych przodków i świat gdzie zamieszkują bogowie ich pomocnicy, zwierzęta i rośliny niebiańskie) to świat niematerialnej rzeczywistości, sfery astralnej. Świat NAV to również idealny plan wszechświata zawarty w wykazie planet i konstelacji, jak również projekt ścieżki duchowej w życiu każdego człowieka, który powinien nią kroczyć i przestrzegać a ona pomoże mu sięgnąć szlachetnych duchowych ideałów. W jaki sposób właściwie odczytywać i stosować te trzy światy? Ruchy planet i gwiazdozbiorów we wszechświecie odzwierciedla NAV jako wydarzenia z mitologii występujące w świecie materialnym Jav. Nawia – to co nie jawne, kraina „duchów”, rzeczy nadprzyrodzonych, nieziemskich widoków, doświadczeń, oświeceń, nieznanych w świecie doczesnym. To królestwo zmarłych czyli dusz, przodków, Bogów, boskich roślin i zwierząt, zrządzana i urządzona przez boga Welesa.


Jeśli przyjąć model tego świata w formie idei drzewa kosmicznego, to:
Prawia stanowi koronę (wyraj),
Jawia jest pniem (doczesny świat ziemski),
Nawia tkwi w korzeniach (nawie), świat umarłych.

Wśród Bóstw Słowiańskich:
za Jawię odpowiedzialny jest Perun,
za Prawię – Swarog,
za Nawię – Weles.

Koncepcja trójpodziału świata jest dość uniwersalna, a przez część badaczy uznana wręcz za wspólną dla większości ludów o indoeuropejskim rodowodzie. W miejsce podanych składników sensownie można łatwo podstawić inne, o ile zachowają one charakter przypisany Jawii-Nawii-Prawii. Nietrudno zauważyć, że model psychiki człowieka będący podstawą psychoanalitycznej psychologii Z. Freuda, w którym wyróżnione są sfery ego, id i superego jest wręcz wtórny wobec koncepcji Jawia-Nawia-Prawia.

Zarówno geneza koncepcji słowiańskiej, jak i jej pełna i jednolita treść była po raz pierwszy wzmiankowana w Księdze Welesa prezentującej elementy mitologii słowiańskiej, ale autentyczność tego źródła nie została potwierdzona. Jednak dla współczesnej nauki i praktyki życia nie jest to jednak najważniejsze, ponieważ znaczenie mitów znacznie wykracza poza jego bezpośrednią treść. Takie kosmogeniczne mity maja charakter symboliczny i ponadczasowy, w postaci metaforycznej wyjaśniają ludzkim społecznościom ich miejsce w świecie, kwestie dobra i zła, porządku naturalnego i kulturowego.

Bibliografia:
Brückner A. Mitologia słowiańska i polska. Wyd. 2. PWN, Warszawa1985.
Cenin M. Słowiańska kosmologia i filozofia w : Cenin M. Słowiński Z. Prawia –mit dziejotwórczy. Systemowa teoria kultury. Wyd. Toporzeł, Wrocław 2013
Giejsztor A. Mitologia Słowian. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
Kempiński A. Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich. Wyd. Iskry, Warszawa 2001.
Mały słownik kultury dawnych Słowian. L. Leciejewicz L. (red.), Warszawa 1972.
Matela L. Tajemnice Słowian. Białystok 2005.
Moszyński K. Kultura ludowa Słowian. Cz2. z.1, Kraków 1934
Pełka L.J. Przeszłość i teraźniejszość . Ślady wierzeń słowiańskich w kulturze polskiej w :Przeszłość i tożsamość. Społeczno-kulturowe aspekty polskiego neopogaństwa . P. Wiench (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
Strzelczyk J.: Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian. Rebis, Poznań 2007.
Szyjewski A. Religia Słowian. Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.
Urbańczyk S. Dawni Słowianie. Wiara i kult. Wydawnictwo Polskiej Akademii nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.

Prawia w Systemowej Teorii Kultury
Prawia jako nazwa systemowej teorii kultury jest słowiańskim odpowiednikiem greckiego Logosu, czyli myśli i siły sprawczej świata. Oznacza siły przyrody, które doprowadziły do powstania materii o złożonych własnościach i strukturze, a później do życia biologicznego i stworzenia świata kultury.

Nawiązanie do słowiańskich korzeni światopoglądowych jest w tej teorii zamierzone i celowe. Koncepcje kultury zachodniej z reguły charakteryzuje metafizyka, a po jej odrzuceniu – pseudonaukowa iluzja. Obie wersje odrywają podstawy kultury od realnej rzeczywistości.

Teoria kultury Prawii została oparta na założeniu, że świat jest systemem, obejmującym wszystko i niepodzielnym. Ale kultura nie jest zaledwie podsystemem świata. Ona wyrosła w świecie, nadała mu strukturę, aktywnie uczestniczy w jego przemianach i jest z nim tożsama. Natomiast w samym systemie kulturowym wyróżnia się podsystemy: społeczeństwo, cywilizację ale przede wszystkim organizmy ludzkie i ich dziejotwórcze osobowości. Ludzie posiadający kulturowo nadaną osobowość tworzą podsystemy występujące w ogromnej liczbie indywidualnych podmiotów reprezentujących cały system kulturowy i współtworzących go, także wówczas, gdy nie są tego w pełni świadomi.

Prawia jako współczesna koncepcja kultury zawiera próbę całościowego opisu rzeczywistości z perspektywy systemu kultury. Życie w świecie kultury jakościowo przekracza możliwości kreacyjne biologicznego poprzednika homo sapiens i opiera się na osiągnięciu przez człowieka zdolności zawsze, chociaż na różne sposoby, przypisywane sferze duchowej. To dzięki niej życie zagnieżdżone w naturze, staje się bogate w swej różnorodności i twórcze nie tylko w opanowaniu świata natury, ale także, w zwiększającym się zakresie i znaczeniu, ten świat chroniące i wzbogacające.

To wszystko dzieje się nie na zasadzie prostej kontynuacji zastanego świata, lecz transcendentalnie, przez przekształcanie tego co fizyczne w biologiczne, biologiczne w psychiczne i psychiczne w duchowe. Duchowość konkretyzuje się w tworzonym przez człowieka świecie symboli, znaczeń i uznawanych wartości. Obecnie ten świat osiągnął poziom rozwoju, który określa się mianem wirtualnego. Powstał dzięki rozwojowi mowy ludzkiej i języka. Język zdolny do tworzenia pojęć umożliwia wyodrębnianie rzeczy i związków między nimi, które poprzez intelekt i ludzką pracę ten świat realnie budują.

JAV-JAWIA manifestuje się jako wydarzenie historyczne. Te historyczne wydarzenia są precyzyjnie określone przez cykle, które są bezpośrednio pod wpływem cykli kosmicznych (Prav), a te pokazują, kosmiczne cykle wojen, sojuszy i innych wydarzeń w świecie bogów (NAV). Słowiańsko-Aryjskie Wedy to najlepsze źródło wiedzy sięgające nie tylko początków życia na ziemi, ale i początków wszechświata.

A Co Mówią Wedy?
Życie we wszechświecie zostało stworzone z życiodajnej energii RA (aryjsko-słowianskie geny R1A1A), które stopniowo zaczęła rozprzestrzeniać się na wszechświat. Jednocześnie z tej energii, źródła życia, zaczęły się wyłaniać inteligentne istoty, które nazywamy Bogami w najstarszej części naszej galaktyki Drogi Mlecznej zwanej PRAV-PRAWIA. To świat bogów i naszych przodków. Następnie życiodajna energia rozeszła się we wszechświecie i stopniowo coraz bardziej zaludniała inne systemy słoneczne z innymi inteligentnymi istotami. Im bliżej centrum galaktyki (PRAVI), tym wyższe istoty wyewoluowały i je zamieszkują. Bogowie żyją w innych światach, w światach wyższych wibracji, ale ich zakres rozciąga się na całej galaktyce. Są to zarówno osoby fizyczne, jak i postacie (energie) duchowe. Krótko mówiąc, wszystko, co istnieje we wszechświecie jest energią (Inglia) a siły w nim rządzące to Wyżsi Bogowie.

Weźmy to z innej strony. Porównując do nas. Na samym końcu rozwoju – na granicy galaktyki, są światy o najniższej wymiarowości i wibracjach – to nasz rejon kosmosu i świat - Javi, który widzimy wokół nas. Żyjemy w wymiarze 3D powiększonym o czas. Mamy 9 czakr, które współpracują z 9 różnymi organami. Mamy 7 podstawowych zmysłów w tym 5 nam znanych, plus 2 mniej znane - intuicja i jasnowidzenie. To co oddziela nas od świata 3D wokół naszego ciała jest aura. Wyżsi Bogowie widzą naszą aurę w której odzwierciedla się wszystko to co nas dotyczy, związku z tym, wiedzą o nas wszystko.

Po za naszym wymiarem istnieją jeszcze inne wymiary i wszechświaty. Do wyższych wymiarów można uzyskać dostęp tylko przez śmierć, a każde przejście to sąd sumienia – sąd przodków – sąd bogów. Gdy przejdziesz pozytywnie sąd (weryfikacje) rodzisz się w wyższym wymiarze i bardziej harmonijnym świecie. Wymiarów jest 16. Po osiągnięciu 16 wymiaru stajesz się jednym z bogów.


copyright © 2019
Back to content | Back to main menu